Usługi księgowe

1. PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ (KSIĘGI HANDLOWE)

 • prowadzenie pełnej księgowości stosownie do postanowień Ustawy o rachunkowości z dn. 29 września 1994 r. (Dz.U. Nr 121, poz 591)
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT
 • rozliczenia z urzędem skarbowym i ZUS
 • sporządzanie sprawozdań GUS
 • reprezentowanie interesów Klienta w wyżej wymienionych instytucjach
 • doradztwo księgowe w zakresie prowadzonej księgowości

Nasze usługi związane z obsługą firm prowadzących pełną rachunkowość  to m.in. Księgi Rachunkowe w ramach, których prowadzimy:

 • otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności
 • opracowanie i wdrożenie zasad rachunkowości jednostki, w tym zakładowego planu kont
 • wyprowadzanie zaległości księgowych
 • rejestracja dowodów księgowych w księgach rachunkowych zgodnie z zasadami rachunkowości
 • prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży zgodnie z zapisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym
 • przygotowanie planu amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych
 • przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji  podatku  dochodowego od osóbb prawnych [ CIT-2 ] i podatku od towaróww i usług [VAT-7]
 • sporządzanie i składanie innych stosownych deklaracji związanych z   obowiązkiem wnoszenia opłaty skarbowej   bądź opłaty od czynności  cywilnoprawnych
 • przygotowywanie przelewów z tytułu zobowiązań podatkowych
 • okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych    przez  Główny Urząd Statystyczny oraz  Narodowy Bank Polski
 • sporządzanie bilansu zamknięcia roku obrotowego wraz z rachunkiem  zysków i strat, przygotowanie  informacji dodatkowej
 •  uzgadnianie  sald zobowiązań i należności
 • sporządzanie zeznania o wysokości  osiągniętego  rocznego dochodu [CIT-8]
 • sporządzanie raportów dla Zarządu, Rady nadzorczej, właścicieli, jednostek powiązanych, w tym również  zagranicznych
 • udzielanie konsultacji księgowych dotyczących prawidłowego dokumentowania operacji gospodarczych
 • opracowanie zakładowego planu kont dostosowanego do potrzeb jednostki

Aby zapewnić swoim Klientom wysoką jakość świadczonych przez nas usług  nieustannie czuwamy nad bieżącą sytuacją podatkową jednostki poprzez:

 • nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością dokumentacji księgowej
 • sprawdzanie prawidłowości dekretacji dokumentów księgowych
 • sporządzanie comiesięcznych wydruków zapisów księgowych
 • udzielanie instruktażu służbom księgowym firmy w zakresie przygotowywania dokumentacji źródłowej niezbędnej do wykonania – usługi przez nasze biuro rachunkowe
 • doradztwo finansowo-podatkowe
 • usprawnianie zasad obiegu dokumentów w jednostce
 • doradztwo w zakresie rozwiązań optymalizujących wysokość należności  podatkowych
 • dbałość o bezpieczeństwo podatkowe zawieranych transakcji
 • uzgadnianie wyglądu formalnego i rachunkowego każdego pierwszego dowodu księgowego danego rodzaju (pierwszej faktury sprzedaży, faktury eksportowej, wezwania do zapłaty, OT itp.)
 • sprawdzanie poprawności wszystkich dokumentów
 • informowanie o mających wejść w życie zmianach przepisów mogących mieć znaczenie dla prowadzonej przez Was działalności gospodarczej

    W trakcie naszej pracy zwracamy uwagę na szczegółową analizę dokumentów, w przypadku zaistnienia nieprawidłowości lub zmian w przepisach podatkowych przekazujemy odpowiednie informacje osobie  wskazanej przez Klienta.

      Sporządzamy wszelkiego typu sprawozdania i raporty finansowe, zgodnie z Państwa oczekiwaniami, opierając się na wzorach przedstawionych przez Klienta bądź też przedstawiając własne propozycje raportów.

Wśród informacji finansowych, które Klienci mogą od nas otrzymywać znajdują się m.in.:

 • bieżący stan zobowiązań i należności
 • obroty poszczególnych kont wraz z saldami
 • bieżący stan zobowiązań publiczno-prawnych wraz z terminami zapłaty
 • bieżące sprawozdania finansowe- bilans, rachunek wyników

Opieramy się na przepisach ustawy o rachunkowości, Krajowych i Międzynarodowych Standardach Rachunkowości oraz uwzględniamy zmieniające się przepisy ustaw podatkowych.

Informacje na temat stanu finansów przekazujemy w dogodnej dla Klienta w formie:

 • poczty elektronicznej
 • faxem

     Księgi rachunkowe prowadzimy na systemach finansowo-księgowych SYMFONIA. Proponujemy do zainstalowania u Klienta program HANDEL START, który współpracuje z SYMFONIĄ i służy do wystawiana faktur, obsługi kasowej i bankowej. Współpraca tych dwóch systemów pozwala na wysyłanie danych drogą  elektroniczną przez Internet, codziennie po zakończeniu pracy przez służby księgowe Klienta. Gwarantujemy zakup programu HANDEL START i zainstalowanie u Klienta.

       Przejmując organizowanie działu księgowego umożliwiamy skoncentrowanie  się na strategii, wdrażamy odpowiednie procedury uzależnione od profilu działalności, wprowadzamy rozwiązania stosowne do bieżącej kondycji przedsiębiorstwa, dokonujemy zapisów księgowych na bieżąco, więc informacje uzyskiwane z  ksiąg są zawsze aktualne.

        Gwarantujemy rzetelne wykonanie zleconych zadań i całkowitą poufność przekazywanych nam informacji. Obecnie prowadzimy księgowość w spółkach prawa handlowego oraz płace i kadry jako firma zewnętrzna na zasadzie outsourcingu jak również na oprogramowaniu Klienta i przy zatrudnianiu pracowników księgowości w firmie Klienta na zasadzie głównego księgowego. Na życzenie możemy przedstawić referencje.

2. PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym  i rachunkowym
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług VAT
 • ewidencjonowanie dokumentów zakupu,
 • ewidencjonowanie dokumentów sprzedaży,
 • ewidencjonowanie dokumentów wewnętrznych,
 • przygotowanie planu amortyzacji,
 • sporządzanie innych niż roczne, okresowych deklaracji i sprawozdań wymaganych przepisami prawa,
 • sporządzanie przelewów z tytułu zobowiązań publiczno-prawnych,
 • roczne rozliczenie działalności gospodarczej na podstawie prowadzonej księgi przychodów i rozchodów.
 • prowadzenie ewidencji  środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz osób  zatrudnionych, podlegających tym obowiązkom
 • sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń i o  dzieło oraz  obowiązujących deklaracji podatkowych  oraz ubezpieczeniowych
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego
 • udzielanie konsultacji podatkowych i rachunkowych
 • współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień przed  organami kontroli skarbowej
 • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów
 • roczne rozliczanie działalności

3. Rozliczanie ryczałtu ewidencjonowanego

 • ewidencjonowanie dokumentów zakupu  i prowadzenie rejestrów zakupu  VAT,
 • ewidencjonowanie dokumentów sprzedaży i prowadzenie ewidencji w celu obliczenia podatku dochodowego, oraz prowadzenie ewidencji sprzedaży VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego i  ZUS,
 • sporządzanie innych niż roczne, okresowych deklaracji i sprawozdań wymaganych przepisami prawa,
 • przygotowywanie dokumentów płatności z tytułu podatków i składek ZUS,
 • przygotowywanie przelewów dotyczących innych płatności,
 • wystawianie rachunków lub faktur sprzedaży,
 • roczne rozliczenie działalności gospodarczej na podstawie prowadzonych ewidencji
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym  i rachunkowym
 • dostarczanie danych i udzielanie wyjaśnień w sprawach objętych świadczoną usługą w  toku kontroli ZUS-u i Urzędu skarbowego

Usługi księgowe

1. PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ (KSIĘGI HANDLOWE)

 • prowadzenie pełnej księgowości stosownie do postanowień Ustawy o rachunkowości z dn. 29 września 1994 r. (Dz.U. Nr 121, poz 591)
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT
 • rozliczenia z urzędem skarbowym i ZUS
 • sporządzanie sprawozdań GUS
 • reprezentowanie interesów Klienta w wyżej wymienionych instytucjach
 • doradztwo księgowe w zakresie prowadzonej księgowości

Nasze usługi związane z obsługą firm prowadzących pełną rachunkowość  to m.in. Księgi Rachunkowe w ramach, których prowadzimy:

 • otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności
 • opracowanie i wdrożenie zasad rachunkowości jednostki, w tym zakładowego planu kont
 • wyprowadzanie zaległości księgowych
 • rejestracja dowodów księgowych w księgach rachunkowych zgodnie z zasadami rachunkowości
 • prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży zgodnie z zapisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym
 • przygotowanie planu amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych
 • przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji  podatku  dochodowego od osóbb prawnych [ CIT-2 ] i podatku od towaróww i usług [VAT-7]
 • sporządzanie i składanie innych stosownych deklaracji związanych z   obowiązkiem wnoszenia opłaty skarbowej   bądź opłaty od czynności  cywilnoprawnych
 • przygotowywanie przelewów z tytułu zobowiązań podatkowych
 • okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych    przez  Główny Urząd Statystyczny oraz  Narodowy Bank Polski
 • sporządzanie bilansu zamknięcia roku obrotowego wraz z rachunkiem  zysków i strat, przygotowanie  informacji dodatkowej
 •  uzgadnianie  sald zobowiązań i należności
 • sporządzanie zeznania o wysokości  osiągniętego  rocznego dochodu [CIT-8]
 • sporządzanie raportów dla Zarządu, Rady nadzorczej, właścicieli, jednostek powiązanych, w tym również  zagranicznych
 • udzielanie konsultacji księgowych dotyczących prawidłowego dokumentowania operacji gospodarczych
 • opracowanie zakładowego planu kont dostosowanego do potrzeb jednostki

Aby zapewnić swoim Klientom wysoką jakość świadczonych przez nas usług  nieustannie czuwamy nad bieżącą sytuacją podatkową jednostki poprzez:

 • nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością dokumentacji księgowej
 • sprawdzanie prawidłowości dekretacji dokumentów księgowych
 • sporządzanie comiesięcznych wydruków zapisów księgowych
 • udzielanie instruktażu służbom księgowym firmy w zakresie przygotowywania dokumentacji źródłowej niezbędnej do wykonania – usługi przez nasze biuro rachunkowe
 • doradztwo finansowo-podatkowe
 • usprawnianie zasad obiegu dokumentów w jednostce
 • doradztwo w zakresie rozwiązań optymalizujących wysokość należności  podatkowych
 • dbałość o bezpieczeństwo podatkowe zawieranych transakcji
 • uzgadnianie wyglądu formalnego i rachunkowego każdego pierwszego dowodu księgowego danego rodzaju (pierwszej faktury sprzedaży, faktury eksportowej, wezwania do zapłaty, OT itp.)
 • sprawdzanie poprawności wszystkich dokumentów
 • informowanie o mających wejść w życie zmianach przepisów mogących mieć znaczenie dla prowadzonej przez Was działalności gospodarczej

    W trakcie naszej pracy zwracamy uwagę na szczegółową analizę dokumentów, w przypadku zaistnienia nieprawidłowości lub zmian w przepisach podatkowych przekazujemy odpowiednie informacje osobie  wskazanej przez Klienta.

      Sporządzamy wszelkiego typu sprawozdania i raporty finansowe, zgodnie z Państwa oczekiwaniami, opierając się na wzorach przedstawionych przez Klienta bądź też przedstawiając własne propozycje raportów.

Wśród informacji finansowych, które Klienci mogą od nas otrzymywać znajdują się m.in.:

 • bieżący stan zobowiązań i należności
 • obroty poszczególnych kont wraz z saldami
 • bieżący stan zobowiązań publiczno-prawnych wraz z terminami zapłaty
 • bieżące sprawozdania finansowe- bilans, rachunek wyników

Opieramy się na przepisach ustawy o rachunkowości, Krajowych i Międzynarodowych Standardach Rachunkowości oraz uwzględniamy zmieniające się przepisy ustaw podatkowych.

Informacje na temat stanu finansów przekazujemy w dogodnej dla Klienta w formie:

 • poczty elektronicznej
 • faxem

     Księgi rachunkowe prowadzimy na systemach finansowo-księgowych SYMFONIA. Proponujemy do zainstalowania u Klienta program HANDEL START, który współpracuje z SYMFONIĄ i służy do wystawiana faktur, obsługi kasowej i bankowej. Współpraca tych dwóch systemów pozwala na wysyłanie danych drogą  elektroniczną przez Internet, codziennie po zakończeniu pracy przez służby księgowe Klienta. Gwarantujemy zakup programu HANDEL START i zainstalowanie u Klienta.

       Przejmując organizowanie działu księgowego umożliwiamy skoncentrowanie  się na strategii, wdrażamy odpowiednie procedury uzależnione od profilu działalności, wprowadzamy rozwiązania stosowne do bieżącej kondycji przedsiębiorstwa, dokonujemy zapisów księgowych na bieżąco, więc informacje uzyskiwane z  ksiąg są zawsze aktualne.

        Gwarantujemy rzetelne wykonanie zleconych zadań i całkowitą poufność przekazywanych nam informacji. Obecnie prowadzimy księgowość w spółkach prawa handlowego oraz płace i kadry jako firma zewnętrzna na zasadzie outsourcingu jak również na oprogramowaniu Klienta i przy zatrudnianiu pracowników księgowości w firmie Klienta na zasadzie głównego księgowego. Na życzenie możemy przedstawić referencje.

2. PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym  i rachunkowym
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług VAT
 • ewidencjonowanie dokumentów zakupu,
 • ewidencjonowanie dokumentów sprzedaży,
 • ewidencjonowanie dokumentów wewnętrznych,
 • przygotowanie planu amortyzacji,
 • sporządzanie innych niż roczne, okresowych deklaracji i sprawozdań wymaganych przepisami prawa,
 • sporządzanie przelewów z tytułu zobowiązań publiczno-prawnych,
 • roczne rozliczenie działalności gospodarczej na podstawie prowadzonej księgi przychodów i rozchodów.
 • prowadzenie ewidencji  środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz osób  zatrudnionych, podlegających tym obowiązkom
 • sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń i o  dzieło oraz  obowiązujących deklaracji podatkowych  oraz ubezpieczeniowych
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego
 • udzielanie konsultacji podatkowych i rachunkowych
 • współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień przed  organami kontroli skarbowej
 • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów
 • roczne rozliczanie działalności

3. Rozliczanie ryczałtu ewidencjonowanego

 • ewidencjonowanie dokumentów zakupu  i prowadzenie rejestrów zakupu  VAT,
 • ewidencjonowanie dokumentów sprzedaży i prowadzenie ewidencji w celu obliczenia podatku dochodowego, oraz prowadzenie ewidencji sprzedaży VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego i  ZUS,
 • sporządzanie innych niż roczne, okresowych deklaracji i sprawozdań wymaganych przepisami prawa,
 • przygotowywanie dokumentów płatności z tytułu podatków i składek ZUS,
 • przygotowywanie przelewów dotyczących innych płatności,
 • wystawianie rachunków lub faktur sprzedaży,
 • roczne rozliczenie działalności gospodarczej na podstawie prowadzonych ewidencji
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym  i rachunkowym
 • dostarczanie danych i udzielanie wyjaśnień w sprawach objętych świadczoną usługą w  toku kontroli ZUS-u i Urzędu skarbowego